Disclaimer

Disclaimer annettevantrigt.nl

Deze disclaimer heeft betrekking op de website die bereikbaar is via de URL www.annettevantrigt.nl, hierna te noemen “Annette van Trigt”.

Hoewel wij constante zorg en aandacht besteden aan de informatie die op “Annette van Trigt” is geplaatst, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is op het moment waarop de bezoeker hiervan kennis neemt of dat deze informatie na verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is. Wij trachten deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De informatie op “Annette van Trigt” wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van “Annette van Trigt”.

De bezoeker kan ons helpen fouten te verbeteren door een mail te sturen met op en aanmerkingen naar disclaimer@annettevantrigt.nl.

Het is de bezoeker van “Annette van Trigt” uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van deze werken en/of van deze informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van “Annette van Trigt” of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Indien de eigenaar van en website bezwaar maakt tegen het feit dat via “Annette van Trigt” een link is opgenomen naar zijn website, zullen wij met de eigenaar van de andere website in overleg treden en desgewenst de betreffende link(s) verwijderen.